Tin tức- Sự kiện
Nghị quyết Đại hội XII của Đảng: Niềm tin và động lực mới
Ngày đăng: 9/2/2017
 Sau mỗi Đại hội của Đảng, đất nước lại có thêm niềm tin và động lực phát triển mới. Niềm tin và động lực ấy không chỉ ở chỗ Đảng ta đánh giá đúng thực trạng tình hình phát triển đất nước, đề ra đường hướng chính trị đúng đắn mà còn xác định rõ hơn, cụ thể hơn những giải pháp chính trị thực hiện thành công các nhiệm vụ đề ra trong 5 năm tới và những năm tiếp theo.

Thành công của Đại hội Đảng lần thứ XII được thể hiện trong các quyết sách đúng đắn, đổi mới, phù hợp ý nguyện của toàn Đảng, toàn dân. Các văn kiện của Đại hội, là sản phẩm tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn của 30 năm đổi mới; đồng thời, là sản phẩm kết tinh trí tuệ, thể hiện ý chí và nguyện vọng của dân tộc; là sự tiếp tục khẳng định, hoàn thiện và phát triển quan điểm, đường lối đổi mới của Đảng theo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đây cũng là bước phát triển và cụ thể hoá Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020 của Đảng, tiếp tục xác định rõ hơn mục tiêu, nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân tộc trong giai đoạn mới đầy triển vọng và không ít thách thức. Những quyết định chính trị trọng đại của Đại hội cho phép chúng ta khẳng định rằng, Đại hội đánh dấu một bước trưởng thành mới của Đảng, tạo nên niềm tin và động lực phát triển mới, đáp ứng ý chí và nguyện vọng của toàn Đảng và toàn dân ta.

Trong suốt 30 năm thực hiện công cuộc Đổi mới, Đảng ta đã vững vàng đưa dân tộc ta vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nỗ lực, phấn đấu đạt được những thành quả quan trọng. Trong phát triển kinh tế, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) liên tục tăng, đặc biệt giai đoạn 1990-2010, trung bình tăng 7,3%/năm. Trong 5 năm trở lại đây, bất chấp nhiều khó khăn, chúng ta vẫn đạt được những thành tựu đáng chú ý với GDP năm 2015 tăng 6,68% và lạm phát được giữ ở mức dưới 5%. Quy mô và tiềm lực kinh tế được nâng lên; kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát; tăng trưởng kinh tế được duy trì ở mức hợp lý. Năm 2011, thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam đạt 1.260 USD/năm, năm 2015 đã tăng lên 2.200 USD/năm (số liệu của Ngân hàng Thế giới - WB), từng bước đưa đất nước thoát ra khỏi tình trạng kém phát triển, bước vào nhóm nước đang phát triển có thu nhập trung bình, thể hiện sự quyết tâm và nỗ lực to lớn, không ngừng của Đảng và nhân dân ta.
 
Bên cạnh những thành tựu về kinh tế, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hoá, xã hội, y tế có bước phát triển. An sinh xã hội được quan tâm nhiều hơn và cơ bản được bảo đảm, đời sống của nhân dân tiếp tục được cải thiện. Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững hoà bình, ổn định. Quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, hiệu quả. Vị thế, uy tín quốc tế của nước ta tiếp tục được nâng cao. Dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được phát huy. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng và đạt kết quả quan trọng.
 
Những thành tựu to lớn đó, khẳng định đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo; con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn của Việt Nam và xu thế phát triển của lịch sử. Những quyết sách của Đại hội một lần nữa tiếp tục biểu thị quyết tâm sắt đá của Đảng ta, kiên trì con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; đồng thời giữ vai trò vô cùng quan trọng, có giá trị định hướng và chỉ đạo sâu sắc trong toàn bộ quá trình triển khai và tổ chức thực hiện phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu của Đại hội đề ra.
 
Thành công của Đại hội có ý nghĩa rất quan trọng, tạo nên niềm tin, động lực và sức mạnh cổ vũ to lớn toàn Đảng, toàn dân ta vượt lên mọi khó khăn thách thức, tranh thủ có hội mới, “tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; xây dựng nền tảng để sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”.
 
Đường lối phù hợp với ý nguyện của lòng dân, đáp ứng với yêu cầu của thực tiễn và xu thế phát triển của thời đại. Vấn đề quan trọng, cốt lõi chính là làm sao cho các chủ trương, chính sách của Đảng được thấm nhuần sâu sắc trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong nước và có sức lan tỏa rộng rãi với kiều bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế, làm cho quá trình phát triển, hội nhập của nước ta ngày càng có hiệu quả cao hơn.
 
Để Nghị quyết của Đại hội sớm đi vào cuộc sống, ngay sau Đại hội, các tổ chức Đảng đã tập trung tổ chức việc nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết, các văn kiện Đại hội, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân về kết quả Đại hội; khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động, đưa nghị quyết vào cuộc sống, khơi dậy niềm tin và động lực mới, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước sâu rộng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. 
 
Một mùa Xuân mới đã đến. Đất nước - Dân tộc đón Xuân có thêm niềm tin và động lực mới vững chắc từ những thành công của Đại hội Đảng lần thứ XII.
 
Thảo Nguyên
Các tin khác
Đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính thuộc quản lý Bộ Thông tin và Truyền thông
Giao ban công tác báo chí, tuyên truyền tháng 2
Chào xuân Mậu Tuất: Niềm tin mới, hy vọng mới
Thông tin và Truyền thông Ninh Bình: Một năm nhiều khởi sắc
Lãnh đạo Sở Thông Tin và Truyền Thông thăm và chúc Tết các đơn vị Viễn thông trên địa bàn tỉnh
VĂN BẢN MỚI
THỜI TIẾT NINH BÌNH
Nhiệt độ trung bình: 26°C
Cao nhất: 29°C
Thấp nhất: 22°C
Độ ẩm: 73%
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 4483049
Số người trực tuyến:401
Bản quyền thuộc Sở Thông tin và Truyền Thông Ninh Bình
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Trần Thị Thảo, Phó Giám đốc Sở Thông Tin và Truyền Thông
Giấy phép hoạt động số 135/GP-TTĐT, ngày 11/09/2015 của Cục PT-TH&TTĐT - Bộ TT&TT
Địa chỉ: Phố 4, đường Phạm Văn Nghị, phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình
Điện thoại: 0229.3889238, Fax:0229.3889239
Email: Sothongtintruyenthong@ninhbinh.gov.vn