BÁO CHÍ, XUẤT BẢN
Sau 5 năm thực hiện Chiến lược Thông tin đối ngoại
Ngày đăng: 23/12/2017
Du khách đến với Ninh Bình
 Sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 06/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại (TTĐN) giai đoạn 2011-2020 và Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 28/2/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động của Chính phủ về TTĐN giai đoạn 2013-2020, tỉnh Ninh Bình đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

 Thực hiện Chỉ thị, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; tỉnh Ninh Bình đã ban hành các Kế hoạch, Chương trình, Chỉ thị, Quyết định nhằm cụ thể hóa, chỉ đạo thực hiện và tổ chức phổ biến, quán triệt đến lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và lãnh đạo chủ chốt các huyện, thành phố; đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với tình hình của địa phương, đơn vị và phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân. Vì thế, công tác thông tin đối ngoại của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, cụ thể là: 

Từng bước đổi mới công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới, cơ bản phản ánh kịp thời chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội và chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước; những thành tựu phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước nói chung và của tỉnh Ninh Bình nói riêng. Hình ảnh đất nước Việt Nam, hình ảnh Ninh Bình hoà bình, ổn định, đổi mới, đang phát triển năng động, là điểm đến an toàn và tin cậy của đầu tư, du lịch, con người, lịch sử và nền văn hoá lâu đời hết sức phong phú và giàu bản sắc dân tộc của Việt Nam đã được nhân dân thế giới và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài biết tới.

Bên cạnh đó, cũng thông qua công tác thông tin đối ngoại đã đấu tranh chủ động và ngày càng hiệu quả hơn với những luận điệu xuyên tạc về Việt Nam, nhất là trong những vấn đề như dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, biên giới lãnh thổ. Chủ động cung cấp thông tin chính thống, có định hướng về chính sách và những nỗ lực của Việt Nam, của tỉnh trong việc phát huy dân chủ, bảo đảm quyền con người, quyền tự do tôn giáo, những thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân...

Từ năm 2013 đến nay, tổ chức biên tập và xuất bản gần 50 tài liệu, ấn phẩm với hơn 30.000 cuốn có nội dung hệ thống, giới thiệu các văn bản của Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân tỉnh, các chủ trương, chính sách, kế hoạch, thông tin về tình hình hoạt động đối ngoại của tỉnh; tiềm năng, thế mạnh trong phát triển du lịch và thu hút đầu tư; kết quả phát triển kinh tế xã hội, của tỉnh... Đặc biệt, xuất bản nhiều ấn phẩm tài liệu bằng tiếng Anh và tiếng Pháp như: 2.000 tập sách Tràng An, 10.000 sách, ảnh Tràng An - Bái Đính; Phối hợp Hiệp hội hang động Đức xuất bản tạp chí chuyên đề giới thiệu về các hang động của Tràng An bằng tiếng Anh và tiếng Đức Phối hợp với tổ chức JICA (Nhật Bản) thiết kế, biên tập và xuất bản 7.000 tập Bản đồ du lịch Ninh Bình.

Ngoài ra, còn chủ trì, phối hợp xây dựng và phát sóng các phóng sự: Quần thể Danh thắng Tràng An - Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới; Lễ hội Trường Yên - Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia; Quần thể Danh thắng Tràng An và những cái nhất; Về Ninh Bình mùa lễ hội; Tràng An – điểm đến hấp dẫn và kỳ thú; Ninh Bình đổi mới, hội nhập và phát triển; Hoàng Sa, Trường Sa trong vòng tay Tổ quốc; Tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo Việt Nam; Chung tay bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc phát trên các kênh thông tin đối ngoại của Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC và trên hệ thống ấn phẩm thông tin của Thông tấn xã Việt Nam. Đặc biệt đã phối hợp với kênh CNN xây dựng và phát sóng 01 bộ phim quảng bá Di sản bằng tiếng Việt và tiếng Anh. 

Tổ chức 11 lớp tập huấn cho hơn 1000 lượt cán bộ về công tác thông tin đối ngoại, công tác phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo; cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, các cơ quan thông tin tuyên truyền và hệ thống Đài truyền thanh 3 cấp; cho cán bộ quản lý nhà nước, cán bộ doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh để thông tin tuyên truyền về các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà Việt Nam đã ký kết. 

Tổ chức bộ máy hoạt động thông tin đối ngoại được tăng cường; Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại của tỉnh được kiện toàn, chỉ đạo, định hướng các hoạt động thông tin đối ngoại trên quy mô toàn tỉnh. Đến nay đã có cán bộ chuyên trách và kiêm nhiệm làm công tác thông tin đối ngoại tại các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, cụ thể như: Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác thông tin đối ngoại mặc dù đã được cải thiện nhưng nhìn chung vẫn chưa cao, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế đặt ra. Cơ chế chỉ đạo, điều hành, thông tin, phối hợp, gắn kết giữa các sở, ngành, địa phương và lực lượng làm thông tin đối ngoại còn nhiều hạn chế, có lúc còn bị động, lúng túng, nhất là trước những vấn đề phức tạp mới nảy sinh. Nhận thức về vị trí, vai trò của thông tin đối ngoại tuy có chuyển biến, nhưng còn chậm và chưa đầy đủ. Công tác tuyên truyền, phổ biến về thông tin đối ngoại còn chưa được quan tâm đúng mức. Nội dung thông tin chưa phong phú, thiếu hấp dẫn, sức thuyết phục chưa cao. Công tác đấu tranh dư luận chưa được tiến hành một cách có hệ thống, lập luận đấu tranh trong các vấn đề dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, biên giới lãnh thổ chưa chú ý đến những đối tượng ít thông tin, những đối tượng dễ bị lợi dụng, kích động. Lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại còn thiếu, yếu và chưa đồng đều về năng lực công tác. Hầu hết cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại là cán bộ kiêm nhiệm, chưa được đào tạo bài bản và tập huấn thường xuyên. Kinh phí cho hoạt động thông tin đối ngoại chưa tương xứng và phân tán…

Để hoạt động TTĐN ngày càng đi vào chiều sâu, phát huy hiệu quả, các sở, ban, ngành, địa phương trong thời gian tới cần chú trọng tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ thông tin đối ngoại nêu trong Kết luận 16-KL/TW của Bộ Chính trị về "Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020"; "Chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013-2020" và Nghị định số 72/ NĐ-CP về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại và các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, của Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh và của UBND tỉnh.

Tiếp tục hoàn thiện công tác tổ chức, cơ chế chỉ đạo, phối hợp từ tỉnh đến cơ sở; chú trọng, thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh; phát huy vai trò của các cơ quan báo chí. Tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa hình thức, phương thức tuyên truyền; tăng cường thông tin theo phương châm "Chính xác, kịp thời, linh hoạt, phù hợp ".

Đẩy mạnh tuyên truyền ra thế giới đường lối, quan điểm, chính sách đối nội và đối ngoại của Việt Nam, của tỉnh. Tuyên truyền các sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh và lập trường, quan điểm chính nghĩa của Việt Nam về lãnh thổ, bảo vệ độc lập chủ quyền, về vấn đề Biển Đông; nâng cao một bước hiệu quả công tác quảng bá hình ảnh đất nước, con người, lịch sử, văn hóa tỉnh Ninh Bình, quảng bá phải góp phần thúc đẩy đầu tư, du lịch và tăng sức lan tỏa hình ảnh Việt Nam, hình ảnh của tỉnh Ninh Bình trong cộng đồng quốc tế. 

Tăng cường tuyên truyền về hội nhập quốc tế, cung cấp kịp thời thông tin cho các địa phương, doanh nghiệp, nhân dân về thuận lợi và thách thức của việc tham gia các Cộng đồng quốc tế và tình hình của tỉnh. Nắm bắt tình hình, nâng cao chất lượng công tác dự báo, hiệu quả công tác đấu tranh phản bác những thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội, nhất là trong vấn đề biên giới, biển, đảo, dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền.

 Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin đối ngoại tại các địa phương, đặc biệt là các địa bàn trọng điểm. Tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng, xây dựng tài liệu, cung cấp kiến thức về thông tin, tuyên truyền đối ngoại cho cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ chuyên trách thông tin đối ngoại của các sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan báo chí... Tập trung vào những vấn đề thiết thực, đáp ứng nhu cầu của các đối tượng khác nhau. 

Phát huy tốt hơn nữa vai trò của các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương, của tỉnh trong triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại; huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia hoạt động thông tin đối ngoại, có chính sách khuyến khích, động viên kịp thời các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp hiệu quả trong công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh./. 

Minh Ngọc

 
Các tin khác
Khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2018
16/3 sẽ khai mạc Hội Báo toàn quốc 2018
Phê duyệt Đề án Quản lý hoạt động truyền thanh - truyền hình cấp huyện
Triển khai công tác xuất bản và phát hành năm 2018
Quy định chế bản, in, gia công sau in cho tổ chức, cá nhân nước ngoài
VĂN BẢN MỚI
THỜI TIẾT NINH BÌNH
Nhiệt độ trung bình: 26°C
Cao nhất: 29°C
Thấp nhất: 22°C
Độ ẩm: 73%
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 4482998
Số người trực tuyến:369
Bản quyền thuộc Sở Thông tin và Truyền Thông Ninh Bình
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Trần Thị Thảo, Phó Giám đốc Sở Thông Tin và Truyền Thông
Giấy phép hoạt động số 135/GP-TTĐT, ngày 11/09/2015 của Cục PT-TH&TTĐT - Bộ TT&TT
Địa chỉ: Phố 4, đường Phạm Văn Nghị, phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình
Điện thoại: 0229.3889238, Fax:0229.3889239
Email: Sothongtintruyenthong@ninhbinh.gov.vn