Sống và làm việc theo gương Chủ Tịch Hồ Chí Minh
Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Xây dựng Đảng
Ngày đăng: 6/1/2012
Đảng cộng sản Việt nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc...
    Đề cập đến công tác Xây dựng Đảng là đề cập đến xây dựng Đảng về Chính trị, Tư tưởng và Tổ chức. Đây là lĩnh vực khoa học vô cùng rộng lớn và luôn luôn phát triển, vừa phải xây dựng những vấn đề chiến lược, vừa phải biết tổng kết, kế thừa những bài học kinh nghiệm của lịch sử; trong thực tiễn khi giải quyết những vấn đề nhạy cảm trước mắt lại phải có tầm nhìn chiến lược lâu dài trên nền tảng của Chủ nghĩa Mác – Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và kết hợp nhuần nhuyễn với yếu tố thực tiễn, thời đại. Hiểu một cách đại cương thì:
 Xây dựng Đảng về Chính trị là xây dựng về đường lối, Chính cương, Cương lĩnh, Điều lệ Đảng...nhằm đúng định hướng Xã hội chủ nghĩa, và thúc đẩy tốc độ phát triển xã hội tiến tới “Dân giầu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh…”.
    Xây dựng Đảng về Tư tưởng là trang bị về nhận thức, cách nhìn nhận, cách nhận biết các quy luật khách quan, quy luật của tự nhiên, quy luật của xã hội; cách nhận thức đối với Chủ nghĩa Mác –Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, các quy luật vận động và phát triển của Đảng, mà cụ thể là quá trình đấu tranh cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, quá trình xây dựng, tổ chức thực hiện và đúc rút kinh nghiệm đối với các đường lối, nghị quyết, chủ trương chính sách của Đảng trong quá trình lãnh đạo cách mạng và lãnh đạo xã hội. Làm cho toàn Đảng và cả xã hội có những nhận thức đúng đắn về những vấn đề chiến lược, cơ bản lâu dài và những vấn đề cấp bách, trước mắt; biết phân biệt đúng – sai, tỏ rõ quan điểm, thống nhất hành động trong Đảng và sự đồng thuận cao trong xã hội...
Xây dựng Đảng về Tổ chức là xây dựng hệ thống tổ chức của Đảng từ Trung ương đến các chi bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, đủ sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo cách mạng, lãnh đạo xã hội; là xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ phẩm chất, bản lĩnh và năng lực để luôn có nhận thức đúng, nhanh nhạy, sáng tạo... tổ chức thực hiện thắng lợi mọi đường lối, chủ trương và các nghị quyết của Đảng...
Để làm tốt công tác Xây dựng Đảng, làm cho Đảng thực sự trong sạch và vững mạnh, một trong những nhiệm vụ cấp bách hiện nay là phải coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “… Đảng viên và cán bộ cũng là người. Ai cũng có tính tốt và tính xấu. Song đã hiểu biết, đã tình nguyện vào một Đảng vì dân, vì nước, đã là một người cách mạng thì phải cố gắng phát triển những tính tốt và sửa bỏ những tính xấu. Vì tính xấu của một người thường chỉ có hại cho người đó; còn tính xấu của một người đảng viên, một người cán bộ, sẽ có hại đến Đảng, có hại đến nhân dân. (Hồ Chí Minh toàn tập, NXBCTQG, H.2002, tập 5, tr.254.)
    Để thực hiện được lời Bác Hồ dạy, mỗi cán bộ,  đảng viên phải luôn tự kiểm điểm, đánh giá mình trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ và công tác này phải được làm thường xuyên, có sự giám sát của chi bộ. Làm tốt công tác này sẽ không một đảng viên nào không hoàn thành nhiệm vụ và suy giảm về tư cách đảng viên. Mỗi cán bộ, đảng viên phải tiên phong gương mẫu tự rèn luyện mình, nghiêm túc và làm tốt công tác tự phê bình và phê bình. Hiện nay, Đất nước ta đang xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường, theo định hướng Xã hội chủ nghĩa có rất nhiều thuận lợi, nhưng cũng không ít thách thức và cám dỗ; người cán bộ, đảng viên hơn lúc nào hết phải luôn nêu cao tinh thần cảnh giác và giữ vững phẩm chất của mình, xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình đối với bản thân, với gia đình, với Đảng và xã hội để xứng đáng là một đảng viên Đảng Cộng sản.
   Công tác đánh giá cán bộ, đảng viên hàng năm cũng đóng vai trò hết sức quan trọng, mỗi chi bộ cơ sở cũng phải làm tốt việc kiểm điểm, đánh giá nhận xét cán bộ, đảng viên công khai, minh bạch trước chi bộ; kịp thời biểu dương những gương cán bộ, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và phê phán những biểu hiện lệch lạc của từng cán bộ, đảng viên. Để nhận xét, đánh giá chính xác, công tâm thì công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ đối với cán bộ, đảng viên cũng cần phải làm thường xuyên và thực chất, đồng thời phải được phối kết hợp với việc tăng cường vai trò giám sát của nhân dân trong việc xác nhận tư cách đảng viên hàng năm. Gần đây, công tác này đã có nhiều chuyển biến tích cực: cuối năm từng cán bộ, đảng viên đã được cấp ủy nơi cư trú nhận xét, đánh giá. Song chưa toàn diện, mới có ý kiến của đại diện cấp ủy Đảng, rất cần phải có ý kiến của đại diện nhân dân nơi cán bộ, đảng viên cư trú và nên duy trì 6 tháng thay vì 1 năm 1 lần như hiện nay, điều đáng quan tâm nữa là trong ý kiến nhận xét của đại diện cấp ủy nơi cư trú vẫn còn chung chung và còn dáng dấp của tư tưởng nể nang, đại trà, nhận xét gần như ai cũng như ai… Đặt vấn đề như vậy là xuất phát từ việc nhận xét cán bộ, đảng viên phải toàn diện, chi bộ ở cơ quan mới chỉ giám sát được việc làm và phong cách của cán bộ, đảng viên ở nơi công tác, còn khi về nơi cư trú thế nào là phải dựa vào ý đảng, lòng dân ở đó.
   Cán bộ, đảng viên tự giác, gương mẫu tự phê bình, kiểm điểm không thể tách rời với đánh giá cán bộ, đảng viên của chi bộ cơ sở nơi họ sinh hoạt. Đây là một trong những nội dung then chốt và cấp bách trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay, Đảng cần phải có những giải pháp mạnh, hữu hiệu để nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác này. Trong thời gian này, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang triển khai thực hiện Chỉ thị số 03 ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. Đây là công việc thường xuyên hàng ngày, là trách nhiệm cụ thể thiết thân của mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân.
   Nhận thức được tính cấp bách của công tác Xây dựng Đảng hiện nay, tại Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khóa XI khai mạc ngày 26-12- 2011 vừa qua với nhiều nội dung rất quan trọng, trong đó đáng chú ý, Trung ương sẽ thảo luận Đề án Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay và ra nghị quyết về vấn đề này.
   Tại đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu vấn đề: Chúng ta biết rằng, xây dựng, chỉnh đốn Đảng là công việc rất khó, rất phức tạp, vì nó liên quan đến xây dựng tổ chức, xây dựng con người, là công tác con người, dễ đụng chạm đến danh dự, lợi ích, quan hệ của con người. Khó nhưng không thể không làm, vì nó liên quan đến sinh mệnh của Đảng và sự tồn vong của chế độ. Tổng Bí thư nêu cụ thể:
   “Việc cần và có thể làm ngay là từng cán bộ, đảng viên, trước hết là từng đồng chí ủy viên Trung ương, ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư tự giác, gương mẫu tự phê bình, kiểm điểm; cảnh giác trước mọi cám dỗ về danh lợi, vật chất...”. Để giải quyết những vấn đề cấp bách trên, Tổng Bí thư đã đề nghị Trung ương thảo luận, xác định những giải pháp có thể làm ngay và những giải pháp phải có thời gian chuẩn bị…
Chúng ta tin tưởng rằng, với sự nhìn nhận sáng suốt của Ban Chấp hành Trung ương và kết quả của Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khóa XI này, công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên nói riêng sẽ có bước phát triển mới, Đảng ta sẽ thực sự tránh được sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên và sinh mệnh của Đảng cũng như sự tồn vong của chế độ mới được bảo vệ một cách vững chắc.

Nguyễn Trọng Sơn

Các tin khác
Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Tấm gương Bác Hồ về cần kiệm liêm chính chí công vô tư
Thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trong học tập, thực hiện Nghị quyết của Đảng
TỰ PHÊ BÌNH
NGƯỜI ĐẢNG VIÊN ĐẢNG LAO ĐỘNG VIỆT NAM PHẢI NHƯ THẾ NÀO?
VĂN BẢN MỚI
THỜI TIẾT NINH BÌNH
Nhiệt độ trung bình: 23°C
Cao nhất: 26°C
Thấp nhất: 19°C
Độ ẩm: 82%
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 4649513
Số người trực tuyến:502
Bản quyền thuộc Sở Thông tin và Truyền Thông Ninh Bình
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Trần Thị Thảo, Phó Giám đốc Sở Thông Tin và Truyền Thông
Giấy phép hoạt động số 135/GP-TTĐT, ngày 11/09/2015 của Cục PT-TH&TTĐT - Bộ TT&TT
Địa chỉ: Phố 4, đường Phạm Văn Nghị, phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình
Điện thoại: 0229.3889238, Fax:0229.3889239
Email: Sothongtintruyenthong@ninhbinh.gov.vn