THANH TRA
Kết luận Thanh tra diện rộng quản lý thuê bao di động trả trước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Ngày đăng: 5/9/2013
Đoàn thanh tra làm việc tại Trung tâm viễn thông Ninh Bình
Ngày 26 tháng 6 năm 2013 Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT & TT) đã ra Quyết định số 319/QĐ-STTTT  về việc thanh tra diện rộng quản lý thuê bao di động trả trước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Theo đó, từ ngày 4/7/2013 đến ngày 02/8/2013, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra diện rộng quản lý thuê bao di động trả trước đối với 5 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, đó là: Viễn thông Ninh Bình (thuộc Tập đoàn Bưu chính, Viễn Thông Việt Nam); Chi nhánh Viettel Ninh Bình (thuộc Tập đoàn Viễn thông Quân đội); Chi nhánh Mobifone Ninh Bình (thuộc Trung tâm thông tin di động khu vực 1); Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Toàn cầu; Trung tâm Thông tin di động Vietnamobile (thuộc Công ty cổ phần Viễn thông Hà Nội) và các điểm đăng ký thông tin thuê bao, các đại lý, điểm bán Sim, Card). Sau khi xem xét Báo cáo kết quả thanh tra của Trưởng Đoàn thanh tra, ngày 16/8/2013, Giám đốc sở TT & TT đã kết luận thanh tra như sau:
I. Tình hình chung:
Hiện nay trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có 5 nhà cung cấp dịch vụ thông tin di động trong đó có 3 nhà cung cấp dịch vụ thông tin di động chủ yếu gồm: Viễn thông Ninh Bình (Vinaphone); Chi nhánh MobiFone Ninh Bình; Chi nhánh Viettel Ninh Bình.
Sau khi Thông tư 04/2012/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý thuê bao di động trả trước có hiệu lực, đến nay các doanh nghiệp đã triển khai thực hiện tương đối tốt các quy định tại thông tư, đã triển khai các điểm đăng ký thông tin thuê bao trả trước tại trung tâm giao dịch các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn. Phần lớn các điểm đăng ký thông tin thuê bao  đáp ứng đầy đủ các điều kiện hoạt động tối thiểu theo quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng đến đăng ký sử dụng dịch vụ. Các doanh nghiệp đã ký hợp đồng ủy quyền và tổ chức tập huấn, hướng dẫn các chủ điểm về việc thực hiện các quy định về tiếp nhận đăng ký, quản lý và lưu trữ thông tin thuê bao trả trước tại các điểm đăng ký; ban hành quy trình đăng ký thông tin thuê bao trả trước. Phần mềm đăng ký, quản lý thông tin thuê bao của các doanh nghiệp đều có đầy đủ các trường thông tin về chủ thuê bao theo quy định.
II. Kết quả thanh tra:
A.Qua thanh tra trực tiếp các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông di động (sau đây gọi là doanh nghiệp), kết quả cụ thể như sau:
1.Việc thực hiện các chương trình khuyến mại
Các doanh nghiệp đã thực hiện đúng quy định tại Thông tư số 11/2010/TT-BTTTT ngày 14/5/2010 quy định hoạt động khuyến mại đối với dịch vụ thông tin di động.
2.Việc thực hiện quy trình đăng ký thông tin thuê bao
 Thực hiện theo Thông tư số 04/2012/TT-BTTT và quy trình, thủ tục đăng ký thông tin thuê bao do Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty ban hành.
3.Việc chấp hành quy định mỗi cá nhân tối đa được đăng ký ba số thuê bao của mỗi mạng, cơ quan tổ chức đăng ký tối đa một trăm số thuê bao.
Các doanh nghiệp cơ bản chấp hành đúng quy định theo Khoản 1, Điều 9, Thông tư số 04/2012/TT-BTTTT tuy nhiên một số doanh nghiệp vẫn có cá nhân đăng ký trên 3 số thuê bao (cụ thể: Viễn thông Ninh Bình có 9 cá nhân sử dụng trên 3 số thuê bao; Chi nhánh Viettel Ninh Bình có 30 cá nhân sử dụng trên 3 số thuê bao; Chi nhánh MobiFone có 8 cá nhân sử dụng trên 3 số thuê bao)
4.Việc hủy thông tin thuê bao nếu sau 72 giờ người sử dụng không kích hoạt SIM
Các doanh nghiệp thực hiện đúng quy định tại khoản 3, Điều 9, Thông tư số 04/2012/TT-BTTTT cụ thể: Các doanh nghiệp đã cài đặt phần mềm trên hệ thống nếu sau 72 giờ người sử dụng không kích hoạt thì thông tin thuê bao sẽ bị hủy.
5.Kiểm tra tính chính xác của thông tin thuê bao
Qua kiểm tra thuê bao trên hệ thống và trên bản khai đăng ký thông tin thuê bao nhìn chung các thông tin thuê bao đảm bảo tính chính xác như về họ, tên, ngày tháng năm sinh, số chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp; tuy nhiên, vẫn còn thông tin thuê  bao không chính xác, ghi thiếu, sai thông tin trên phiếu đăng ký thông tin cụ thể:
-Viễn thông Ninh Bình: Phát hiện 22 trường hợp cá nhân đăng ký sai số chứng minh nhân dân và 25 phiếu đăng ký thông tin ghi thiếu nội dung thông tin (Họ, tên, ngày sinh, ngày cấp chứng minh nhân dân).
-Chi nhánh Viettel Ninh Bình: Phát hiện 01 trường hợp cá nhân đăng ký thông tin không chính xác (số chứng minh nhân dân đăng ký trên hệ thống khác với số chứng minh nhân dân được lưu giữ) và 63 phiếu đăng ký thông tin ghi thiếu ngày cấp chứng minh nhân dân và 07 phiếu ghi sai thông tin nơi cấp chứng minh nhân dân.
-Chi nhánh MobiFone Ninh Bình: Phát hiện 01 trường hợp chấp nhận giấy tờ không đúng quy định khi đăng ký thông tin thuê bao (chấp nhận Giấy phép lái xe) và 01 phiếu đăng ký thông tin ghi thiếu ngày cấp, nơi cấp chứng minh nhân dân.
6.Việc hướng dẫn trên website để người sử dụng tự kiểm tra thông tin thuê bao; thực hiện thông báo bằng tin nhắn để chủ thuê bao di động trả trước biết truy cập, kiểm tra, được thông tin thuê bao của chính số thuê bao mà mình đang sử dụng. Đăng tải trên trang thông tin điện tử danh sách các chủ điểm đăng ký thông tin thuê bao được ủy quyền đăng ký thông tin thuê bao di động trả trước;
Các doanh nghiệp cơ bản thực hiện đúng quy định theo đúng quy định tại Thông tư 04/2012/TT-BTTTT cụ thể: đã hướng dẫn trên website để người sử dụng tự kiểm tra thông tin thuê bao; thực hiện thông báo bằng tin nhắn để chủ thuê bao di động trả trước biết truy cập, kiểm tra, được thông tin thuê bao của chính số thuê bao mà mình đang sử dụng và đăng tải trên trang thông tin điện tử danh sách các chủ điểm đăng ký thông tin thuê bao được ủy quyền đăng ký thông tin thuê bao di động trả trước tuy nhiên một doanh nghiệp chưa hướng dẫn trên website để người sử dụng tự kiểm tra thông tin thuê bao, một doanh nghiệp chưa đăng tải trên trang thông tin điện tử danh sách các chủ điểm đăng ký thông tin thuê bao được ủy quyền đăng ký thông tin thuê bao di động trả trước.
7.Việc thực hiện triển khai đăng ký thông tin thuê bao theo quy định tại khoản 2, Điều 14, Thông tư số 04/2012/TT-BTTTT.
-Đối với doanh nghiệp chiếm thị phần khống chế (Vinaphone, MobiFone, Viettel):
+ Viễn thông Ninh Bình (Vinaphone): đã tự triển khai điểm đăng ký của doanh nghiệp tại 8 huyện, thành phố, thị xã và đã ký hợp đồng ủy quyền đăng ký thông tin đối với điểm đăng ký tại 86/145 xã, phường, thị trấn còn 59/145 xã, phường (54 xã, 5 phường) chưa có điểm đăng ký thông tin thuê bao.
+ Chi nhánh Viettel Ninh Bình: đã tự triển khai điểm đăng ký của doanh nghiệp tại 8 huyện, thành phố, thị xã và đã ký hợp đồng ủy quyền đăng ký thông tin đối với điểm đăng ký tại 130/145 xã, phường, thị trấn còn 15/145 xã chưa có điểm đăng ký thông tin thuê bao.
+ Chi nhánh MobiFone Ninh Bình: đã tự triển khai điểm đăng ký của doanh nghiệp tại 7 huyện, thành phố, thị xã  còn huyện Yên Mô chưa triển khai điểm đăng ký của doanh nghiệp và đã ký hợp đồng ủy quyền đăng ký thông tin đối với điểm đăng ký tại 28/145 xã, phường, thị trấn còn 117/145 xã, thị trấn (116 xã, 1 thị trấn) chưa có điểm đăng ký thông tin thuê bao.
-Đối với doanh nghiệp không chiếm thị phần khống chế (Gtel, Vietnamobile):
+ Công ty cổ phần viễn thông di động Toàn cầu: Mới triển khai điểm đăng ký tại thành phố Ninh Bình còn 6 huyện, 1 thị xã chưa có điểm đăng ký thông tin thuê bao.
+ Trung tâm thông tin di động Vietnamobile: Theo báo cáo đã triển khai 06 điểm đăng ký thông tin thuê bao (Gia Viễn, Nho Quan, Kim Sơn, Yên khánh, Yên mô, thành phố Ninh Bình); Đoàn đã kiểm tra điểm đăng ký tại thành phố Ninh Bình còn thị xã Tam Điệp và huyện Hoa Lư chưa có điểm đăng ký thông tin thuê bao.
8.Việc ban hành, tổ chức thực hiện quy trình, thủ tục đăng ký thông tin thuê bao. Tổ chức phổ biến, hướng dẫn cho chủ điểm đăng ký thông tin thuê bao, chủ thuê bao về Thông tư số 04/2012/TT-BTTTT và quy trình, thủ tục đăng ký thông tin thuê bao;
Các doanh nghiệp  đã ban hành quy trình và tổ chức thực hiện quy trình, thủ tục đăng ký thông tin thuê bao theo đúng quy định tại Thông tư 04/2012/TT-BTTTT và đã tổ chức phổ biến, hướng dẫn cho chủ điểm đăng ký thông tin thuê bao.
9.Kiểm tra nội dung hợp đồng ủy quyền đăng ký thông tin thuê bao
Đảm bảo theo đúng quy định: Có điều khoản quy định doanh nghiệp được đơn phương đình chỉ, chấm dứt hợp đồng khi chủ điểm đăng ký thông tin thuê bao vi phạm các quy định tại Điều 5 và Khoản 2 Điều 8 của Thông tư số 04/2012/TT-BTTTT;
10.Việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất;
Các doanh nghiệp thực hiện báo cáo theo quy định tại Khoản 5, Điều 14, Thông tư số 04/2012/TT-BTTTT tuy nhiên còn 2 doanh nghiệp chưa thực hiện chế độ báo cáo theo quy định (gồm Trung tâm thông tin di động Vietnammobile và Công ty cổ phần Viễn thông di động Toàn cầu).
11.Việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo
Qua thanh tra, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo.
B.Thanh tra 66 điểm đăng ký thông tin thuê bao, 23 điểm bán Sim, Card, kết quả thanh tra như sau:
Nhìn chung các điểm đăng ký thông tin thuê bao cơ bản đảm bảo các điều kiện tối thiêu theo đúng quy định về diện tích, về mặt bằng, về biển hiệu, về niêm yết quy trình, tham gia tập huấn và điều kiện tối thiếu, tuy nhiên còn có điểm chưa đảm bảo quy định cụ thể là:
- Kiểm tra 25 điểm đăng ký của Viễn thông Ninh Bình: Trong đó kiểm tra 2 điểm đăng ký ở phường thì cả 2  đều chưa có máy photo hoặc scan (theo quy định tại khoản 2, điều 8, Thông tư số 04/2012/TT-BTTTT đối với điểm đăng ký thông tin thuê bao  tại các phường thuộc thị xã, thành phố phải có trang bị máy Photocopy); kiểm tra 1/25 điểm về không gian còn đang kết hợp bày bán với các dịch vụ khác;
- Kiểm tra 35 điểm đăng ký của Chi nhánh Viettel Ninh Bình: Trong đó kiểm tra 5 điểm đăng ký ở phường thì cả 5 đều chưa có máy photo hoặc scan (theo quy định tại khoản 2, điều 8, Thông tư số 04/2012/TT-BTTTT đối với điểm đăng ký thông tin thuê bao  tại các phường thuộc thị xã, thành phố phải có trang bị máy Photocopy); 1/35 điểm chưa niêm yết quy trình thủ tục đăng ký thông tin thuê bao, 4/35 điểm chưa lưu giữ bản sao chứng minh nhân dân bằng bản giấy, 1/35 điểm chưa lưu giữ bản sao chứng minh nhân dân, 1/35 điểm chưa lưu giữ bản khai đăng ký thông tin thuê bao và 1/35 điểm kích hoạt đăng ký thông tin thuê bao để bán sim ra thị trường;
- Kiểm tra 6 điểm đăng ký của Chi nhánh MobiFone Ninh Bình: Trong đó kiểm tra 2 điểm đăng ký ở phường thì cả 2  đều chưa có máy photo hoặc scan (theo quy định tại khoản 2, điều 8, Thông tư số 04/2012/TT-BTTTT đối với điểm đăng ký thông tin thuê bao  tại các phường thuộc thị xã, thành phố phải có trang bị máy Photocopy); 3/6 điểm đăng ký chưa niêm yết quy trình thủ tục đăng ký thông tin thuê bao, 1/6 điểm ghi thiếu thông tin ngày cấp, nơi cấp chứng minh nhân dân trên phiếu đăng; 1/6 điểm chưa lưu giữ bản sao chứng minh nhân dân.
- Kiểm tra 23 điểm bán sim, card vẫn còn có điểm lưu giữ sim đã đăng ký thông tin thuê bao để bán ra thị trường; qua kiểm tra phát hiện 5/23 điểm bán đang lưu giữ sim thuê bao đã được đăng ký thông tin đem bán; Đoàn thanh tra đã tịch thu 12 sim của Chi nhánh Viettel Ninh Bình.
III. Nhận xét và yêu cầu:
1. Nhận xét:
1.1. Ưu điểm:
- Các doanh nghiệp cung cấp dịch vu viễn thông di động, các điểm đăng ký thông tin thuê bao, các điểm bán sim, card đã cơ bản chấp hành được các quy định của nhà nước trong quản lý thuê bao di động trả trước theo quy định tại Thông tư 04/2012/TT-BTTTT.
- Các doanh nghiệp đã triển khai thực hiện tương đối tốt các quy định tại thông tư, đã triển khai các điểm đăng ký thông tin thuê bao trả trước tại trung tâm giao dịch các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn.
1.2. Tồn tại:
a. Đối với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông di động:
* Đối với Viễn thông Ninh Bình
-Kiểm tra 4.137 thuê bao trên cơ sở dữ liệu của doanh nghiêp phát hiện có 9 cá nhân còn sử dụng trên 3 số thuê bao (Chưa đúng quy định tại Khoản 1, Điều 9, Thông tư 04/2012/TT-BTTTT) và có 22 trường hợp cá nhân đăng ký sai số chứng minh nhân dân
-Kiểm tra 2.616 hồ sơ thuê bao (Bản khai đăng ký thông tin và bản sao chứng minh nhân dân) phát hiện có 74/2.616 thuê bao chưa lưu giữ bản khai thông tin và 93/261 bản sao chứng minh nhân dân (Chưa đúng quy định tại Khoản 3,4 Điều 10 Thông tư 04/2012/TT-BTTTT)  và 25/2.616 phiếu đăng ký thông tin ghi thiếu nội dung thông tin (Họ, tên, ngày sinh, ngày cấp chưng minh nhân dân)
-59/145 xã, phường chưa có điểm đăng ký thông tin thuê bao (chưa đúng quy định tại Khoản 2, Điều 14, Thông tư 04/2012/TT-BTTTT)
-Ký hợp đồng uỷ quyền đăng ký thông tin thuê bao với chủ điểm đăng ký chưa đủ điều kiện theo quy định tại Điều 8, Thông tư số 04/2012/TT-BTTTT (Chủ điểm chưa trang bị máy photo hoặc Scan).
* Đối với Chi nhánh Viettel Ninh Bình
-Kiểm tra 2.987 thuê bao trên cơ sở dữ liệu của doanh nghiệp phát hiện có 30 cá nhân sử dụng trên 3 số thuê bao  (Chưa đúng quy định tại Khoản 1, Điều 9, Thông tư 04/2012/TT-BTTTT) và có 01 trường hợp cá nhân đăng ký thông tin không chính xác.
-Kiểm tra 4.681 hồ sơ thuê bao phát hiện có 63/4.681 phiếu đăng ký thông tin ghi thiếu nội dung thông tin ngày cấp; 07/4.681 phiếu ghi sai thông tin nơi cấp.
-15/145 xã chưa có điểm đăng ký thông tin thuê bao (chưa đúng quy định tại Khoản 2, Điều 14, Thông tư 04/2012/TT-BTTTT)
-Ký hợp đồng uỷ quyền đăng ký thông tin thuê bao với chủ điểm đăng ký chưa đủ điều kiện theo quy định tại Điều 8, Thông tư số 04/2012/TT-BTTTT (Chủ điểm chưa trang bị máy photo hoặc Scan, chưa niêm yết quy trình thủ tục đăng ký thông tin thuê bao).
-  Còn để các đại lý, điểm bán đem số sim đã được đăng ký thông tin đưa ra thị trường để bán.
* Đối với Chi nhánh MobiFone Ninh Bình
-Kiểm tra 4.221 thuê bao trên cơ sở dữ liệu của doanh nghiệp phát hiện có 8 cá nhân sử dụng trên 3 số thuê bao (Chưa đúng quy định tại Khoản 1, Điều 9, Thông tư 04/2012/TT-BTTTT).
-Kiểm tra 54 hồ sơ thuê bao phát hiện có 01/54 số thuê bao chấp nhận giấy tờ không đúng quy định (sử dụng giấy phép lái xe để đăng ký); 01/54 phiếu đăng ký thông tin ghi thiếu nội dung ngày cấp, nơi cấp chứng minh nhân dân .
-Chưa đăng tải trên trang thông tin điện tử danh sách các chủ điểm đăng ký thông tin thuê bao được ủy quyền đăng ký thông tin thuê bao di động trả trước (chưa đúng quy định tại Khoản 17, Điều 14, Thông tư 04/2012/TT-BTTTT).
- Kiểm tra 420 hồ sơ lưu giữ trên hệ thống cơ sở dữ liệu phát hiện 2/420 trường hợp không lưu trữ bản scan chứng minh nhân dân.
-117/145 xã chưa có điểm đăng ký thông tin thuê bao và huyện Yên Mô chưa có điểm đăng ký thông tin thuê bao do doanh nghiệp tự triển khai (chưa đúng quy định tại Khoản 2, Điều 14, Thông tư 04/2012/TT-BTTTT).
-Ký hợp đồng uỷ quyền đăng ký thông tin thuê bao với chủ điểm đăng ký chưa đủ điều kiện theo quy định tại Điều 8, Thông tư số 04/2012/TT-BTTTT (Chủ điểm chưa trang bị máy photo hoặc Scan, chưa niêm yết quy trình thủ tục đăng ký thông tin thuê bao).

* Đối với Công ty cổ phần Viễn thông di động Toàn cầu (Gtel Mobile)
-Chưa hướng dẫn trên website để người sử dụng tự kiểm tra thông tin thuê bao theo quy định tại Khoản 1, Điều 12, Thông tư 04/2012/TT-BTTTT.
-Chưa triển khai điểm đăng ký tại các huyện, thị xã theo quy định tại Điểm b, khoản 2, Điều 14, Thông tư số 04/2012/TT-BTTTT.
-Chưa thực hiện báo cáo về số liệu thuê bao, danh sách điểm đăng ký thông tin thuê bao trên địa bàn tỉnh Ninh Bình theo quy định tại Khoản 5, Điều 14, Thông tư số 04/2012/TT-BTTTT.
* Đối với Trung tâm thông tin di động Vietnamobile
- Chưa triển khai điểm đăng ký tại  huyện Hoa Lư, thị xã Tam Điệp theo quy định tại Điểm b, khoản 2, Điều 14, Thông tư số 04/2012/TT-BTTTT.
- Chưa thực hiện báo cáo về số liệu thuê bao, danh sách điểm đăng ký thông tin thuê bao trên địa bàn tỉnh Ninh Bình theo quy định tại Khoản 5, Điều 14, Thông tư số 04/2012/TT-BTTTT.
b. Đối với Điểm đăng ký thông tin thuê bao và Điểm bán sim, cacd
- 9/9 điểm ở phường chưa có máy photo hoặc scan; 4/66 điểm chưa niêm yết quy trình thủ tục đăng ký thông tin thuê bao; 1/66 điểm về không gian còn đang kết hợp bày bán với các dịch vụ khác; 4/66 điểm chưa lưu giữ bản sao chứng minh nhân dân bằng bản giấy, 2/66 điểm chưa lưu giữ bản sao chứng minh nhân dân; 1/66 điểm chưa lưu giữ bản khai đăng ký thông tin thuê bao; 1/66 điểm kích hoạt, đăng ký thông tin thuê bao để bán sim ra thị trường;1/66 điểm trên phiếu đăng ký thông tin ghi thiếu thông tin ngày cấp, nơi cấp chứng minh nhân dân.
- 5/23 điểm bán đang lưu giữ sim thuê bao đã được đăng ký thông tin để bán.
- Xử lý vi phạm hành chính 1 điểm đăng ký thông tin thuê bao với số tiền 2.000.000 đồng.
-  Tịch thu 12 sim thuê bao đã được đăng ký thông tin được lưu giữ tại các điểm bán.
1.3. Nguyên nhân của những tồn tại:
- Các doanh nghiệp chưa thường xuyên tập huấn cho các điểm đăng ký thông tin thuê bao về quy trình thủ tục đăng ký thông tin và các quy định tại Thông tư số 04/2012/TT-BTTTT;
- Doanh nghiệp chưa kiểm tra, giám sát chặt chẽ các nhân viên giao dịch, các điểm đăng ký trong việc thực hiện quy trình, thủ tục đăng ký thông tin thuê bao.
2. Yêu cầu:
Yêu cầu các doanh nghiêp:
2.1. Viễn thông Ninh Bình:
-Kiểm tra, rà soát thu hồi số thuê bao của cá nhân sử dụng trên 3 số thuê bao theo đúng quy định tại Điều 9, Thông tư 04/2012/TT-BTTTT.
-Lưu giữ bản khai thông tin thuê bao và  bản sao chứng minh nhân dân tại các Trung tâm theo đúng quy định tại Khoản 3,4 Điều 10 Thông tư 04/2012/TT-BTTTT).
-Đảm bảo tính chính xác thông tin thuê bao trên hệ thống và liên hệ với chủ thuê bao đăng ký lại thông tin theo quy định. Đồng thời ghi đầy đủ các thông tin trên phiếu đăng ký thuê bao.
-Triển khai đăng ký thông tin thuê bao theo đúng quy định tại khoản 2, Điều 14, Thông tư số 04/2012/TT-BTTTT.
-Ký hợp đồng ủy quyền đăng ký thông tin thuê bao phải đủ điều kiện theo quy định tại Điều 8, Thông tư số 04/2012/TT-BTTTT.
2.2. Chi nhánh Viettel Ninh Bình:
-Kiểm tra, rà soát thu hồi số thuê bao của cá nhân sử dụng trên 3 số thuê bao theo đúng quy định tại Điều 9, Thông tư 04/2012/TT-BTTTT.
-Đảm bảo tính chính xác thông tin thuê bao trên hệ thống và liên hệ với chủ thuê bao đăng ký lại thông tin theo quy định. Đồng thời ghi đầy đủ các thông tin trên phiếu đăng ký thuê bao.
-Triển khai đăng ký thông tin thuê bao theo đúng quy định tại khoản 2, Điều 14, Thông tư số 04/2012/TT-BTTTT.
-Ký hợp đồng ủy quyền đăng ký thông tin thuê bao phải đủ điều kiện theo quy định tại Điều 8, Thông tư số 04/2012/TT-BTTTT.
-Kiểm tra chấn chỉnh các điểm đăng ký thông tin thuê bao phải lưu giữ bản khai đăng ký thông tin, bảo sao chứng minh nhân dân theo đúng quy định tại Điều 10, Thông tư 04/2012/TT-BTTTT.
-  Kiểm tra các đại lý, điểm bán thu hồi số sim đã được đăng ký thông tin đem ra thị trường để bán ( nếu còn có ) không để xảy ra tình trạng nêu trên.
 2.3. Chi nhánh MobiFone Ninh Bình:
-Kiểm tra, rà soát thu hồi số thuê bao của cá nhân sử dụng trên 3 số thuê bao theo đúng quy định tại Điều 9, Thông tư 04/2012/TT-BTTTT.
-Chấp nhận giấy tờ theo đúng quy định tại Điều 7, Thông tư số 04/2013/TT-BTTTT. Đồng thời ghi đầy đủ các thông tin trên phiếu đăng ký thuê bao.
-Đăng tải trên trang thông tin điện tử danh sách các chủ điểm đăng ký thông tin thuê bao được ủy quyền đăng ký thông tin thuê bao di động trả trước theo đúng quy định tại Khoản 17, Điều 14, Thông tư 04/2012/TT-BTTTT.
-Lữu giữ đầy đủ bản Scan chứng minh nhân dân trên hệ thông theo đúng quy định.
-Triển khai đăng ký thông tin thuê bao theo đúng quy định tại khoản 2, Điều 14, Thông tư số 04/2012/TT-BTTTT.
-Ký hợp đồng ủy quyền đăng ký thông tin thuê bao phải đủ điều kiện theo quy định tại Điều 8, Thông tư số 04/2012/TT-BTTTT.
-Kiểm tra chấn chỉnh các điểm đăng ký thông tin thuê bao phải lưu giữ bảo sao chứng minh nhân dân và ghi đầy đủ thông tin trên phiếu đăng ký theo đúng quy định tại Điều 10, Thông tư 04/2012/TT-BTTTT
2.4. Công ty Cổ phần Viễn thông di động Toàn cầu:
-Hướng dẫn trên website để người sử dụng tự kiểm tra thông tin thuê bao theo đúng quy định tại Khoản 1, Điều 12, Thông tư 04/2012/TT-BTTTT
-Triển khai đăng ký thông tin thuê bao theo đúng quy định tại Điểm b, khoản 2, Điều 14, Thông tư số 04/2012/TT-BTTTT.
-Báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông về số liệu thuê bao, danh sách điểm đăng ký thông tin thuê bao trên địa bàn tỉnh Ninh Bình theo đúng quy định tại Khoản 5, Điều 14, Thông tư số 04/2012/TT-BTTTT.
2.5. Trung tâm thông tin di động Vietnamobile:
-Triển khai đăng ký thông tin thuê bao theo đúng quy định tại Điểm b, khoản 2, Điều 14, Thông tư số 04/2012/TT-BTTTT.
-Báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông về số liệu thuê bao, danh sách điểm đăng ký thông tin thuê bao trên địa bàn tỉnh Ninh Bình theo đúng quy định tại Khoản 5, Điều 14, Thông tư số 04/2012/TT-BTTTT.
Trên đây là kết luận thanh tra quản lý thuê bao di động trả trước./.BBT Website.

Các tin khác
Quản lý hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử
Công tác thanh tra, kiểm tra nâng cao chất lượng hiệu quả quản lý nhà nước
Công tác thanh tra, kiểm tra góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước
Kết quả 5 năm thanh tra hoạt động phòng, chống in lậu
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ phòng, chống in lậu
VĂN BẢN MỚI
THỜI TIẾT NINH BÌNH
Nhiệt độ trung bình: 29°C
Cao nhất: 31°C
Thấp nhất: 25°C
Độ ẩm: 77%
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 4662615
Số người trực tuyến:429
Bản quyền thuộc Sở Thông tin và Truyền Thông Ninh Bình
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Trần Thị Thảo, Phó Giám đốc Sở Thông Tin và Truyền Thông
Giấy phép hoạt động số 135/GP-TTĐT, ngày 11/09/2015 của Cục PT-TH&TTĐT - Bộ TT&TT
Địa chỉ: Phố 4, đường Phạm Văn Nghị, phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình
Điện thoại: 0229.3889238, Fax:0229.3889239
Email: Sothongtintruyenthong@ninhbinh.gov.vn