VĂN BẢN - TÀI LIỆU CỦA TỈNH
Tìm kiếm theo tên:
Tên Văn BảnNgày ban hànhTrích yếu nội dungTải File
595/UBND-VP6 5/12/2017 tăng cường quản lý thuê bao di động trả trước trên địa bàn tỉnh
580/VP-UBND 6/12/2017 triển khai Thông tư số 46/TT-BGTVT ngày 27/11/2017 và xác thực văn bản hợp nhất của Bộ Giao thông vận tải
595/VP-UBND 13/12/2017 triển khai thực hiện Quyết định số 1944/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
589/VP-UBND 11/12/2017 triển khai thực hiện Thông tư số 06/TT-BKHĐT ngày 05/12/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
585/VP-UBND 8/12/2017 thực hiện Quy định về giá bán điện
581/QÐ-UBND 1/12/2017 Quyết định ban công bố Danh mục và nội dung thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết các Sở Giáo dục và Đào tạo; thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
533/VP-UBND 15/11/2017 thực hiện Thông tư của Bộ Tài chính
527/VP-UBND 14/11/2017 Thực hiện Nghị định số 119/2017/NĐ-CP
561/VP-UBND 27/11/2017 triển khai thực hiện Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
551/VP-UBND 22/11/2017 triển khai các Thông tư số 41/TT-BGTVT ngày 14/11/2017 và Thông tư số 42/TT-BGTVT ngày 15/11/2017 của Bộ giao thông vận tải
543/VP-UBND 20/11/2017 triển khai thực hiện Quyết định 1760/QĐ-TTg ngày 10/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ
541/VP-UBND 20/11/2017 triển khai thực hiện Nghị định Quy định chi tiết một số điều hòa của Luật thi hành tạm giữ, tạm giam
538/VP-UBND 17/11/2017 triển khai các Thông tư số 40/2017/TT-BGTVT ngày 09/11/2017 và Thông tư số 39/2017/TT-BGTVT ngày 07/11/2017 của Bộ Giao thông vận tải
441/UBND-VP3 29/11/2017 triển khai thực hiện Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 16/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ
508/VP-UBND 8/11/2017 triển khai thực hiện Thông tư số 02/2017/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ
507/VPUBND 8/11/2017 triển khai thực hiện Nghị quyết 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ
516/VP-UBND 8/11/2017 triển khai thực hiện Nghị quyết số 112/NQ-CP ngày 30/10/2017 của Chính phủ
123/KH-UBND 31/10/2017 Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 15-CTr/TU ngày 28/8/2017 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại Ngân sách Nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững
27/2017/QÐ-UBND 11/9/2017 Quyết định bãi bỏ Văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành từ ngày 01/01/1993 đến ngày 31/121994
45-KH/TU 16/2/2017 Kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện chủ đề năm 2017"Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức viên chức, nhất là người đứng đầu "
13-HD/BTGTU 17/2/2017 Hướng dẫn triển khai, tổ chức thực hiện chủ đề năm 2017"Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức viên chức, nhất là người đứng đầu "
338/QÐ-UBND 21/6/2017 Về việc công bố Danh mục và nội dung thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Bình
337/QÐ-UBND 21/6/2017 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả dịch vụ bưu chính công ích, thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành; UBND các huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
12-HD/BTG 16/2/2017 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh Ninh Bình (01/04/1992 - 01/04/2017)
716/QÐ-UBND 1/6/2016 Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
715/QÐ-UBND 1/6/2016 Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
14/NQ-HÐND 16/6/2016 Nghị quyết về việc thành lập Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình và đổi tên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Bình thành Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình.
11/NQ-HÐND 16/6/2016 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.
06-QC/BCD 20/6/2016 Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh Ninh Bình.
05CT/TU 13/5/2016 Chỉ thị của Ban thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo về an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường.
31/TB-UBND 9/6/2016 Kết luận của UBND tỉnh tại Hội nghị nghe Báo cáo thuyết minh điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ cuối (2016- 2020) tỉnh Ninh Bình.
48/KH-UBND 30/5/2016 Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/04/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
304/UBND-VP4 6/6/2016 Xây dựng kế hoạch kỷ niệm 1050 năm Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế, thành lập nước Đại Cồ Việt - Nhà nước phong kiến Trung ương tập quyền đầy đủ đầu tiên của Việt Nam.
166/VP-UBND 31/3/2015 V/v Thực hiện Quyết định số 363/QĐ - TTg ngày 16/03/2015 của Thủ tướng Chính phủ
165/VP-UBND 31/3/2015 V/v Triển khai thực hiện thông tư số 03/2015/TT-BNV
164/VP-UBND 31/3/2015 V/v Triển khai thực hiện thông tư số 01/2015/TT-BTP
KH 145/KH-BTC 13/11/2014 Kế hoạch Tổ chức Lễ đón Bằng công nhận Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới Quần thể Danh Thắng Tràng An
KH 148/KH-TBTT 7/1/2015 Kế hoạch kiểm tra công tác tuyên truyền Lễ đón bằng của UNESCO ghi danh Quần thể danh thắng Tràng An là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới
CV 11/UBND-VP5 8/1/2015 Biểu chi tiết các hoạt động của Chương trình Lễ đón Băng Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới Quần thể Danh Thắng Tràng An
493/QÐ-UBND 23/9/2014 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền Thông tỉnh Ninh Bình
49/KH-UBND 1/8/2014 Kế hoạch tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về luật biển năm 2014 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
379/QÐ-UBND 1/8/2014 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm an ninh và an toàn thông tin mạng trong tình hình mới
DC - TT 1/8/2014 Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 69 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2014) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2014)
1167-CV/BTGTU 8/7/2014 Về việc sử dụng Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ bẩy, Quốc hội khóa XIII.
213/KH-STTTT 18/4/2014 Triển khai Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2020
Trang 1/2 - 1 2
THỜI TIẾT NINH BÌNH
Nhiệt độ trung bình: 17°C
Cao nhất: 18C
Thấp nhất: 17C
Độ ẩm: 89
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 4098495
Số người trực tuyến:464
Bản quyền thuộc Sở Thông tin và Truyền Thông Ninh Bình
Chịu trách nhiệm: Đ/c Trần Thị Thảo, Phó Giám đốc Sở Thông Tin và Truyền Thông
Giấy phép hoạt động số 135/GP-TTĐT, ngày 11/09/2015 của Cục PT-TH&TTĐT - Bộ TT&TT
Địa chỉ: Phố 4, đường Phạm Văn Nghị, phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình
Điện thoại: 0229.3889238, Fax:0229.3889239
Email: Sothongtintruyenthong@ninhbinh.gov.vn