VĂN BẢN - TÀI LIỆU CỦA TRUNG ƯƠNG
Tìm kiếm theo tên:
Tên Văn BảnNgày ban hànhTrích yếu nội dungTải File
09/2018/TT-BGTVT 3/2/2018 Thông tư quy định về vận tải hành khách, hành lý trên đường sắt quốc gia và đường sắt chuyên dùng có nối ray với đường sắt quốc gia
199/QÐ-TTg 27/2/2018 Về việc phê duyệt Phương án đơn giản hóa đối với nhóm thủ tục hành chính, quy định liên quan đến lý lịch tư pháp và yêu cầu nộp bản sao giấy tờ có công chứng, chứng thực.
16/2018/NÐ-CP 23/2/2018 về việc công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lĩnh hải Việt Nam
08/TT-BNV 27/10/2017 Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.
38/CT-TTg 19/10/2017 Chỉ thị về tăng cường thực hiện và khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do có hiệu lực
1797/QÐ-BTP 25/8/2016 Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp tính đến hết ngày 30/6/2016
05/2017/TT-BNV 23/8/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 và Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức
97/2017/NÐ-CP 18/8/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính
08/2017/TT-BKHCN 26/6/2017 Thông tư Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước
91/2017/NÐ-CP 31/7/2017 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
88/2017/NÐ-CP 27/7/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức
80/2017/NÐ-CP 17/7/2017 Quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường
414/QÐ-UBDT 11/7/2017 Phê duyệt danh sách Thôn đặc biệt khó khăn vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020
77/2017/NÐ-CP 3/7/2017 Quy định về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng
06/2017/TT-BTTTT 2/6/2017 Thông tư hướng dẫn thực hiện dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020
05/2017/TT-BTTTT 2/6/2017 Thông tư hướng dẫn thực hiện nội dung "Tăng cường cơ sở vât chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở" thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
669/QÐ-BNV 9/3/2017 Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ năm 2016
426/QÐ-TTCP 9/3/2017 Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ năm 2016
27-HD/BTGTW 20/2/2017 Hướng dẫn công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, lãng phí
13/2016/TT-BTP 30/12/2016 Thông tư quy định quy trình cung cấp, tiếp nhận, cập nhật thông tin và khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu Quốc gia về sử lý vi phạm hành chính
02/2017/QÐ-TTg 17/1/2017 Sửa đổi, bổ sung Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 71/2013/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ
175/2016/NÐ-CP 30/12/2016 Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định tại Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài
55/2016/QÐ-TTg 26/12/2016 Về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước
85/2016/NÐ-CP 1/7/2016 Về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ
1381/QÐ-TTg 12/7/2016 Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 592/QĐ-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ
71/2016/NÐ-CP 1/7/2016 Quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án.
03/2016/TT-BNV 25/5/2016 Hướng dẫn về thành lập và hoạt động của hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập
72/2016/NÐ-CP 1/7/2016 Về hoạt động nhiếp ảnh
81/2016/NÐ-CP 1/7/2016 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật viễn thông
19/2016/TT-BTTTT 30/6/2016 Quy định các biểu mẫu Tờ khai đăng ký, Đơn đề nghị cấp Giấy phép, Giấy Chứng nhận, Giấy phép và Báo cáo nghiệp vụ theo quy định tại Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình
16/2016/TT-BTTTT 28/6/2016 Hướng dấn chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được cấp không thông qua đấu giá
17/2016/TT-BTTTT 28/6/2016 Quy định chi tiết về quy trình, thủ tục đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động
18/2016/TT-BTTTT 28/6/2016 Quy định về danh mục kênh chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia và của địa phương
11/2016/TTLT-BGDDT-BTTTT 21/6/2016 Thông tư liên tịch Quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.
39-NQ/TW 17/5/2015 Nghị quyết tinh giảm biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
TT 01/2015/TT-BKHÐT 14/2/2015 Thông tư Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn
TTLT 29 /2014/TTLT-BKHCN-BNV 15/10/2014 Thông tư liên tịch Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện
NÐ 21/2015/NÐ-CP 14/2/2015 Nghị định Quy định về nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác
NÐ 17/2015/NÐ-CP 14/2/2015 Nghị định quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống.
TT 19/2014/TT-BNV 4/12/2014 Về việc Quy định, huớng dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức
TT 17/2014/TT-BNV 20/11/2014 Về việc huớng dẫn xác định cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử các cấp
TT 10/2014/TT-TTCP 24/11/2014 Quy định chi tiết danh mục vị trí công tác thanh tra của công chức trong các cơ quan Thanh tra nhà nuớc định kỳ phải chuyển đổi
TT 16/2014/TT-BNV 20/11/2014 Huớng dẫn giao, nhận tài liệu lưu trữ vào Lưu trữ lịch sử các cấp
TT 162/2014/TT-BTC 6/11/2014 Quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước.
TT 32/2014/TT-NHNN 18/11/2014 Về việc sử đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15/5/2013 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam Quy định cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ.
Trang 1/5 - 1 2 3 4 5
THỜI TIẾT NINH BÌNH
Nhiệt độ trung bình: 23°C
Cao nhất: 26C
Thấp nhất: 19C
Độ ẩm: 82
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 4656211
Số người trực tuyến:584
Bản quyền thuộc Sở Thông tin và Truyền Thông Ninh Bình
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Trần Thị Thảo, Phó Giám đốc Sở Thông Tin và Truyền Thông
Giấy phép hoạt động số 135/GP-TTĐT, ngày 11/09/2015 của Cục PT-TH&TTĐT - Bộ TT&TT
Địa chỉ: Phố 4, đường Phạm Văn Nghị, phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình
Điện thoại: 0229.3889238, Fax:0229.3889239
Email: Sothongtintruyenthong@ninhbinh.gov.vn