VĂN BẢN - TÀI LIỆU CỦA TRUNG ƯƠNG
Tìm kiếm theo tên:
Tên Văn BảnNgày ban hànhTrích yếu nội dungTải File
72/2011/NÐ-CP 23/8/2011 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 11/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 và Nghị định số 105/2007/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về hoạt động in các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm
23/2011/TT-BTTTT 11/8/2011 Quy định về việc quản lý, vận hành, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước
41/2001/QÐ-TTg 3/8/2011 Về việc chỉ định doanh nghiệp thực hiện duy trì, quản lý mạng lưới bưu chính công cộng, cung ứng dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ bưu chính quốc tế.
22/2011/BTTTT 2/8/2011 Về việc ban hành cước kết nối cuộc gọi từ mạng thông tin di động mặt đất đến mạng viễn thông cố định mặt đất nội hạt
21/2011/TT-BTTTT 13/7/2011 Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 13/2008/TT-BTTTT ngày 31 tháng 12 năm 2008 hướng dẫn việc thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú trong nước của các cơ quan báo chí và Quyết định số 28/2002/QĐ-BVHTT ngày 21 tháng 11 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin ban hành Quy chế xuất bản bản tin, tài liệu, tờ rơi; phát hành thông cáo báo chí; đăng, phát bản tin trên màn hình điện tử của các cơ quan, tổ chức nước ngoài, pháp nhân có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam
58/2011/NÐ-CP 8/7/2011 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính
20/2011/TT-BTTTT 1/7/2011 Quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
19/2011/TT-BTTTT 1/7/2011 Quy định về áp dụng tiêu chuẩn định dạng tài liệu mở trong cơ quan nhà nước
18/2011/TT-BTTTT 30/6/2011 Ban hành Quy trình kiểm định trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng
17/2011/TT-BTTTT 30/6/2011 Ban hành Danh mục thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định
16/2011/TT-BTTTT 30/6/2011 Quy định về kiểm định thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện
15/2011/TT-BTTTT 28/6/2011 Quy định về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính
51/2011/NÐ-CP 27/6/2011 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện
47/2011/NÐ-CP 17/6/2011 Quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật bưu chính
43/2011/NÐ-CP 13/6/2011 Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước
14/2011/TT-BTTTT 7/6/2011 Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ đối với hàng hoá thuộc diện quản lý ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông
13/2011/TT-BTTTT 6/6/2011 Quy định về Văn phòng đại diện tại Việt Nam của nhà xuất bản nước ngoài, tổ chức phát hành xuất bản phẩm nước ngoài
12/2011/TT-BTTTT 27/5/2011 Sửa đổi, bổ sung, thay thế một số quy định của Thông tư số 02/2010/TT-BTTTT ngày 11 tháng 01 năm 2010
11/2011/TT-BTTTT 26/5/2011 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn thông
10/2011/TT-BTTTT 14/4/2011 Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn thông
09/2011/TT-BTTTT 8/4/2011 Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 09/2008/TT-BTTTT ngày 24/12/2008 và Thông tư số 12/2008/TT-BTTTT ngày 30/12/2008
25/2011/NÐ-CP 6/4/2011 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông
08/2001/TT-BTTTT 31/3/2011 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 37/2009/TT-BTTTT ngày 14 tháng 2 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về hồ sơ và thủ tục liên quan đến cấp phép, đăng ký, công nhận các tổ chức cung cấp các dịch vụ chứng thực chữ ký số
02/2011/TT-BTTTT 4/1/2011 Quy định nội dung giải quyết sự cố trong quá trình thực hiện đầu tư, bảo hành, vận hành các dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
03/2011/TT-BTTTT 4/1/2011 Quy định hoạt động xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn quốc gia thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông
02/2011/NÐ-CP 6/1/2011 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản
04/2011/TTLT-BTTTT-BTC 10/1/2011 Hướng dẫn thực hiện đặt hàng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước
05/2011 /TT-BTTTT 28/1/2011 Quy định về giải quyết khiếu nại của người sử dụng dịch vụ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
06/2011/TT-BTTTT 28/2/2011 Quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin
07/2011/TT-BTTTT 1/3/2011 Quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp Giấy phép hoạt động báo chí trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình
20/2011/QÐ-TTg 24/3/2011 Ban hành Quy chế quản lý hoạt động truyền hình trả tiền
04/2011/TTLT-BTTTT-BTC 10/1/2011 Hướng dẫn thực hiện đặt hàng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước
03/2011/TT-BTTTT 4/1/2011 Quy định hoạt động xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn quốc gia thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông
02/2011/TT-BTTTT 4/1/2011 Quy định nội dung giải quyết sự cố trong quá trình thực hiện đầu tư, bảo hành, vận hành các dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
01/2001/TT-BTTTT 4/1/2011 Công bố Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
22/2010/TT-BTTTT 6/10/2010 Quy định về tổ chức và hoạt động in; sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 04/2008/TT-BTTTT ngày 09 tháng 7 năm 2008 và Thông tư số 02/2010/TT-BTTTT ngày 11 tháng 01 năm 2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông
142/2010/TTLT-BTC-BTTTT 22/9/2010 Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí chi phát triển công nghiệp công nghệ thông tin.
41/2009/TT-BTTTT 30/12/2009 Ban hành danh mục các sản phẩm phần mềm mã nguồn mở đáp ứng được yêu cầu sử dụng trong các cơ quan, tổ chức nhà nước
42/2009/TT-BTTTT 30/12/2009 Quy định chi tiết về ưu tiên đầu tư, mua sắm các sản phẩm công nghệ thông tin sản xuất trong nước bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước hoặc vốn có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước
43/2009/TT-BTTTT 30/12/2009 Ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu
01/2010/TT-BTTTT 7/1/2010 Về việc ban hành cước kết nối giữa mạng viễn thông vô tuyến nội thị; vô tuyến di động nội tỉnh CDMA và mạng viễn thông cố định mặt đất, mạng viễn thông cố định đường dài trong nước, mạng thông tin di động mặt đất, mạng viễn thông cố định mặt đất quốc tế
02/2010/TT-BTTTT 11/1/2010 Quy định chi tiết thi hành một số quy định của Luật Xuất bản ngày 03 tháng 12 năm 2004, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản ngày 03 tháng 6 năm 2008, Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2005 và Nghị định số 11/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009
03/2010/TT-BTTTT 14/1/2010 Quy định về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông
04/2010/TT-BTTTT 19/1/2010 Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp, đề nghị danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc; thủ tục thực hiện giám định và áp dụng chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
05/2010/BTTTT-TT 9/2/2010 Sửa đổi bổ sung thông tư số 01/2005/TT-BBCVT ngày 6/5/2005 của Bộ Bưu chính, Viễn thông hướng dẫn về cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư và đăng ký làm đại lý chuyển phát thư cho tổ chức chuyển phát nước ngoài
Trang 3/5 - 1 2 3 4 5
THỜI TIẾT NINH BÌNH
Nhiệt độ trung bình: 29°C
Cao nhất: 31C
Thấp nhất: 25C
Độ ẩm: 77
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 4662584
Số người trực tuyến:629
Bản quyền thuộc Sở Thông tin và Truyền Thông Ninh Bình
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Trần Thị Thảo, Phó Giám đốc Sở Thông Tin và Truyền Thông
Giấy phép hoạt động số 135/GP-TTĐT, ngày 11/09/2015 của Cục PT-TH&TTĐT - Bộ TT&TT
Địa chỉ: Phố 4, đường Phạm Văn Nghị, phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình
Điện thoại: 0229.3889238, Fax:0229.3889239
Email: Sothongtintruyenthong@ninhbinh.gov.vn